Допоможіть мені! / Help me


Тут наші клієнти можуть залишити свої пропозиції та висловлювати свої зауваження, які пов'язані з обслуговуванням за договорами добровільного медичного страхування, страхування життя, страхування здоров'я на випадок хвороби, за міжнародною програмою лікування важких захворювань за кордоном BEST DOCTORS, а також з наданим сервісом лікувальними закладами-партнерами за програмами, що реалізуються за нашим сприянням, та які, на думку наших клієнтів, потребують вирішення.

Here our clients can leave their suggestions and express their comments related to servicing under the contracts of voluntary medical insurance, life insurance, health insurance in case of illness, under the international program of treatment of severe diseases abroad BEST DOCTORS, as well as with provided the service of medical institutions on the programs implemented under our assistance and which, according to our clients, need to be addressed.


Також звертаємо Вашу увагу, що Ви можете надіслати листа з темою: "Вимога" разом зі скан-копіями супутніх матеріалів (медичні довідки, чеки, виписки, заяви тощо) на адресу Команди адміністративної підтримки СТРАХОВИЙ МЕДІАТОР mediator@insurance-mediator.com

Also, we draw your attention that you can send a letter with the subject: "Requirement" along with scan copies of accompanying materials (medical certificates, checks, statements, etc.) to the Administrative Support Team INSURANCE MEDIATOR

mediator@insurance-mediator.com


Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.